European Parliament Ambassador School Internationalisering

Odulphuslyceum: European Parliament Ambassador School (EPAS)

Begin april kunnen enthousiaste leerlingen uit 4-vwo zich op basis van vrijwilligheid aanmelden als “junior- ambassador”. Deze leerlingen vervullen een voortrekkersrol in het betrokken doch kritisch volgen van de politieke, culturele en sociale ontwikkelingen in de samenwerking van de 27 landen van de Europese Unie.

De activiteiten van de junior-ambassadors starten vlak voor of vlak na de zomervakantie middels een training, elders in het land. De juniors blijven betrokken tot het voorjaar van het jaar waarin ze eindexamen doen. Dat komt neer op ruim anderhalf jaar.

Een aantal collega’s uit het vwo-team volgen meerdere malen een training in Den Haag bij een dependance van het Europees Parlement. Deze collega’s, de zgn. senior-ambassadors, verzorgen vervolgens een lessenserie over de waarden, werking en wording van de Europese Unie. De vakken levensbeschouwing, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, biologie, Engels, Frans, wiskunde, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen zijn er bij betrokken. In een doorlopende leerlijn van klas 1 t/m klas 5 wordt gepoogd een 360 graden-analyse te maken van de sociale, politieke, economische en culturele ontwikkelingen van de lidstaten.

 

Klas-1/Levensbeschouwing: de Europese waarden

Middels de resultaten van de European Value Study staat het thema “opvoeden” centraal. De diverse interculturele opvattingen betreffende het socialisatieproces in Europa worden bestudeerd, geanalyseerd en geëvalueerd. Er wordt intensief gebruik gemaakt van de (vijfjaarlijkse update) van de European Value Study. Leerlingen worden zich bewust van de tijd, plaats en groepsgebondenheid van de Europese waarden, normen en instituties.

 

Klas-1/aardrijkskunde: de fysische en sociaal-geografische kenmerken van de lidstaten van de EU

Leerlingen werken in groepjes aan een EU-project. Elk groepje kiest één EU-land uit en onderzoekt de fysische en sociaal-geografische kenmerken van de lidstaten van deze lidstaat. De gevolgen van het lidmaatschap worden in kaart gebracht. De uitdagingen en problemen waar de EU mee te maken heeft worden onder de aandacht gebracht. En gezocht wordt naar mogelijke oplossingen.

 

Klas-3/Geschiedenis: De wording van Europa en de EU

Vanuit de klassieke Oudheid, de Middeleeuwen, Renaissance, Humanisme, Verlichting t/m de ontwikkelingen in de 20e eeuw wordt de wording van Europa beschreven en geanalyseerd. Resulterend in de Europese samenwerking na de 2e wereldoorlog middels de EGKS, EEG en EU. In de lessen wordt expliciet gewerkt vanuit primair historische bronnen.

 

Klas-4/Maatschappijleer: De werking van de EU. De parlementaire democratie wordt verbreed naar het Europees Parlement. Leerlingen weten hoe de samenstelling van het Europees parlement verloopt en dat de fracties in Brussel/Straatsburg uit diverse politieke partijen bestaat. Leerlingen weten wat de betekenis is van de Europese Commissie en de Raad van Ministers

 

Klas-5/Maatschappijwetenschappen: Middels verdiepingslessen en een EU-rollenspel worden leerlingen bekend gemaakt met o.a. de besluitvormingsprocedures in de EU. Leerlingen bezoeken “Brussel” waarin in ieder geval het EP en het Parlementarium wordt bezocht. Er wordt naar gestreefd (!) om elke twee jaar een meerdaagse excursie (max. 20 leerlingen) naar Straatsburg te organiseren. In Straatsburg vinden (Engelstalige) debatten plaats tussen jongeren uit héél de Europese Unie.

 

Wil je meer weten over de uiteenlopende Europese Jongerenprojecten, neem dan contact op met dhr. Beijer of mevr. Kaal.