Structurele ondersteuning Begeleiding

Structurele begeleiding 

Wanneer het interne ondersteuningsteam besluit dat een leerling structureel extra ondersteuning nodig heeft, wordt er in samenspraak met ouder(s) een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Dit is een wettelijk verplicht document voor alle leerlingen die structurele begeleiding krijgen bovenop de basisondersteuning die de mentor biedt. Hierin beschrijft de school wat de kenmerken van de leerling zijn, welke onderwijsdoelen worden nagestreefd en welke ondersteuning de leerling nodig heeft om dit te kunnen behalen. Het OPP wordt tweemaal per schooljaar geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 

Binnen de school werken we met coaches om leerlingen extra ondersteuning te bieden buiten de klas bij met name schoolse zaken. Deze coaches werken samen met het intern ondersteuningsteam. Daarnaast worden leerlingen met een visuele beperking begeleid door een interne coach en door een ambulant begeleider van Visio. Kentalis begeleidt auditief beperkte leerlingen.